LABĀKAIS GRAUZĒJU IZNĪDĒŠANAI

150 gr – 1,80 euro

Līdzeklis pret grauzējiem (rofdenticīds), pastilas (mīkstā ēsma) peļu un žurku iznīcināšanai

Drošības prasību apzīmējumi.
S2 Sargāt no bērniem
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S21/22 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
S56 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Pirmā palīdzība. Ieelpojot: nodrošiniet svaigu gaisu. Meklējiet medicīnisku palīdzību, ja simptomi nemazinās. Nokļūstot uz ādas: nomazgājiet ar ziepēm un tekošu ūdeni. Nokļūstot acīs: nekavējoties skalojiet atvērtas acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens vairākas minūtes. Norijot: Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Uzrādiet ārstam produkta iepakojumu. Informācija ārstam: pretinde – vitamīns K (fitomenadions)

Biocīda inventarizācijas Nr. CS10BC01114

Biocīda izmantošanas veidi: 14. veids- Rodenticīds.
Satur: Aktīvā viela –brodifakums (0,005%), CAS 56073-10-0. Citas vielas- Denatonium benzoate- atbaidošā (aversā) viela- rada rūgtu garšu. Agregātstāvoklis – cietviela.
Pielietošana.

Produkts ir rodenticīds (14. veida biocīds).Paredzēts peļu un žurku iznīcināšanai telpās un ārpus tām. Nav paredzēts augu aizsardzības nolūkiem. Lietot tikai īpašās drošās ēsmas kastītēs! Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Nelietot citādi, kā paredzēts instrukcijā.

Lietošanas norādījumi.

Izvieto vietās, kuras apmeklē grauzēji.
Peļu iznīcināšanai ēsmas kastītē ievietojiet 20-30g produkta (apm. 2-3 pastilas) un izvieto kastītes ik pēc 2 – 5 m.
Žurku iznīcināšanai ēsmas kastītē ievietojiet 50g produkta (apm. 5 pastilas) un izvieto kastītes katrus 5 – 10 m.
Ēsmu izvietojiet vietās, kur mīt grauzēji vai ir manīta to aktivitāte, blakus sienām, pie alu atverēm.
Atkārtoti uzpilda ēsmas kastītes, tiklīdz ēsma ir daļēji apēsta, līdz brīdim, kamēr grauzēji to vairs neaiztiek.
Efekts no rodenticīda iestājas pēc 4-5 dienām. Līdzeklis grauzējiem izraisa iekšēju asiņošanu un bojāeju. Līdzeklim ir mumificējošs efekts.
Nobeigušos grauzējus un ēsmas atlikumu savāciet un utilizējiet (sadedzināt vai ierakt vismaz 30 cm dziļumā vietās, kuras atrodas ne tuvāk kā 50 m attālumā no ūdens krātuvēm).
Drošības noteikumi: Uzmanību – kaitīgs! Apstrādi veiciet ar gumijas vai plastikāta cimdiem. Neizvietojiet ēsmu vietās, kur tai var piekļūt bērni un mājdzīvnieki. Atkritumu apsaimniekošanas informācija: Neizlietoto produktu nedrikst izmest sadzīves atkritumos, vietējā kanalizācijā vai lietus notekās, ūdenstilpnēs vai atstāt dabā. Nododiet to īpašā savākšanas vietā, kur savāc bīstamos atkritumus. Iztukšotu iepakojumu var nodot vispārējās savākšanas vietās. Iepakojumu nedrīkst izmantot atkārtoti. Glabāt slēgtā iepakojumā bērniem nepieejamā vietā.
Reģistrētājs un fasētājs: UAB “Ruvera”. Lietuva
Iepakojums: 90 gr.un 150 gr. Partijas Nr./ Izgatavošanas datums – skatīt uz iepakojuma. Derīguma termiņš 3 gadi no izgatavošanas datuma.
Ražotājs: Zapi S.p.A., Itālija.

Menu